Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

1. Η προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές υποδείξεις

Οι παρακάτω υποδείξεις σας δίνουν με απλό τρόπο μια επισκόπηση σχετικά με το τι συμβαίνει με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα δεδομένα μέσω των οποίων μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που παρατίθεται κάτω από αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από το διαχειριστή του ιστοτόπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού μπορείτε να τα βρείτε στα στοιχεία επικοινωνίας του ιστοτόπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Η συλλογή των δεδομένων σας πραγματοποιείται όταν τα μοιράζεστε μαζί μας. Αυτά μπορεί να είναι π.χ. δεδομένα που καταχωρείτε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα πληροφοριακά μας συστήματα, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα ή η ώρα της επίσκεψης). Η συλλογή αυτών δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα μόλις εισέρχεστε στον ιστότοπό μας.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Κάποια από τα δεδομένα συλλέγονται για να εξασφαλίσουμε τη σωστή προετοιμασία του ιστοτόπου. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά τη χρήση.

Ποια δικαιώματα έχετε όσον αφορά τα δεδομένα σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και το σκοπό των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, το κλείδωμα ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών. Για το θέμα αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή τη διεύθυνση που δίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Εκτός αυτού, έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Λεπτομέρειες σχετικά μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου στην παράγραφο "Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας".

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας μπορεί να αναλυθεί στατιστικά η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο. Αυτό πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση cookies και προγραμμάτων ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγηση πραγματοποιείται κατά κανόνα ανώνυμα. Η συμπεριφορά κατά την πλοήγηση δεν μπορεί να συσχετισθεί με εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην ανάλυση αυτή ή να την εμποδίσετε ζητώντας να μην χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ακολουθεί.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην ανάλυση αυτή. Για τις δυνατότητες αντίταξης θα σας ενημερώσουμε στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

2. Γενικές υποδείξεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων δίνουν μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τις νομικούς κανόνες προστασίας των δεδομένων, καθώς και σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο συλλέγονται διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι τα δεδομένα μέσω των οποίων μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί, επίσης, με ποιον τρόπο και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Σας επισημαίνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ασφαλής. Δεν είναι δυνατή η απόλυτη προστασία των δεδομένων από πρόσβαση τρίτων.

Υπόδειξη για τον υπεύθυνο φορέα

Υπεύθυνος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ο εξής:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Τηλέφωνο: 05204-915 0
E-mail: info@hoermann.de

Υπεύθυνος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή μια προηγούμενη συγκατάθεση. Για να γίνει αυτό αρκεί να μας το γνωστοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα αντίταξης στη συλλογή δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και στην άμεση εμπορική προώθηση (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει και για τη κατάρτιση προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις. Την εκάστοτε νομική βάση στην οποία βασίζεται μια επεξεργασία μπορείτε να τη βρείτε στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Σε περίπτωση αντίταξης από εσάς, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός και αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία απαιτείται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αντίταξη βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ).

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς ενεργητικής εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον αυτό συνδέεται με τέτοιου είδους ενεργητική εμπορική προώθηση. Όταν αντιτάσσεστε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν χρησιμοποιούνται πλέον για σκοπούς εμπορικής προώθησης (εναντίωση βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Στην περίπτωση παραβάσεων έναντι του ΓΚΠΔ ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή, ιδιαίτερα στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του, του τόπου εργασίας ή του τόπου της υποτιθέμενης παράβασης. Το δικαίωμα προσφυγής ισχύει ανεξάρτητα από άλλα διοικητικά ή ένδικα μέσα.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένωνs

Έχετε το δικαίωμα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή στα πλαίσια εκτέλεσης μιας σύμβασης, να τα λάβετε εσείς ή κάποιος τρίτος σε προσβάσιμη, αναγνώσιμη μορφή. Εφόσον απαιτείτε την άμεση μεταφορά των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο, τότε αυτό πραγματοποιείται μόνο εφόσον είναι δυνατό τεχνικά.

Κωδικοποίηση SSL ή TLS

Η παρούσα σελίδα χρησιμοποιεί για λόγους ασφαλείας και για την προστασία μεταφοράς ευαίσθητων περιεχομένων, όπως για παράδειγμα παραγγελίες ή ερωτήματα που αποστέλλετε σε εμάς ως φορέα εκμετάλλευσης, κωδικοποίηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την κωδικοποιημένη σύνδεση, επειδή η γραμμή διεύθυνσης στο πρόγραμμα περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο του λουκέτου στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η κωδικοποίηση SSL ή TLS, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων που μοιράζεστε μαζί μας από τρίτους.

Πληροφόρηση, κλείδωμα, διαγραφή και τροποποίηση

Στο πλαίσιο των νομικών κανονισμών που ισχύουν έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή της δωρεάν πληροφόρησης για τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σας, την προέλευσή τους και τους παραλήπτες, καθώς και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και ενδ. το δικαίωμα για τροποποίηση, κλείδωμα ή διαγραφή αυτών των δεδομένων. Για το θέμα αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή τη διεύθυνση που δίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για το θέμα αυτό μπορείτε να συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή τη διεύθυνση που δίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν αμφισβητείτε την ορθότητα των αποθηκευμένων από εμάς προσωπικών δεδομένων, τότε χρειαζόμαστε κατά κανόνα χρόνο για να το ελέγξουμε. Για τη διάρκεια του ελέγχου έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιήθηκε/πραγματοποιείται παράτυπα, μπορείτε αντί για τη διαγραφή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας, εσείς ωστόσο τα χρειάζεστε για την άσκηση, την υποστήριξη ή τη θεμελίωση νομικών αξιώσεων, τότε έχετε το δικαίωμα αντί για τη διαγραφή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν έχετε υποβάλει αντίταξη σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, τότε πρέπει να εξεταστούν συγκριτικά τα δικά σας και τα δικά μας συμφέροντα. Για όσο διάστημα δεν έχει διαπιστωθεί ποια δικαιώματα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η επεξεργασία αυτών των δεδομένων – εκτός από την αποθήκευσή τους – επιτρέπεται αποκλειστικά με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

3. Επόπτης προστασίας δεδομένων

Επόπτης προστασίας δεδομένων απαιτούμενος από το νόμο

Έχουμε διορίσει στην επιχείρησή μας έναν Επόπτη προστασίας δεδομένων.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens
E-mail: datenschutz@hoermann.de

4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν μερικώς τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν είναι επικίνδυνα για τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν στο να κάνουν τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη, πιο αποτελεσματικό και πιο ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και τα οποία αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "Session Cookies" (cookies συνεδρίας). Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική συσκευή μέχρι εσείς να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να ενημερώνεστε για την ύπαρξη cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να επιτρέπετε τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή να τα αποκλείετε γενικά, καθώς και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής σας. Με την απενεργοποίηση των cookies η λειτουργικότητα του παρόντος ιστοτόπου μπορεί να περιοριστεί.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών επικοινωνίας ή για την προετοιμασία συγκεκριμένων επιθυμητών λειτουργιών από εσάς (π.χ. διαμόρφωση καλαθιού αγορών), αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των cookies για την τεχνικά ορθή και βελτιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών. Στο βαθμό που αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης), για αυτά ισχύει διαφορετική πρόβλεψη στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

Αρχεία καταγραφής συμβάντων διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αυτόματα αποθηκεύει πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής συμβάντων διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας τα μεταφέρει σε εμάς αυτόματα. Πρόκειται για τα εξής:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • URL αναφοράς
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που επιχειρεί πρόσβαση
  • Ώρα του αιτήματος διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Η συσχέτιση αυτών των δεδομένων με άλλες προελεύσεις δεδομένων δεν πραγματοποιείται.

Η λήψη αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην τεχνικά ορθή παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του – για αυτό πρέπει να καταγραφούν τα αρχεία καταγραφής συμβάντων διακομιστή.

Έντυπο επικοινωνίας

Όταν λαμβάνουμε αιτήματα από εσάς μέσω του εντύπου επικοινωνίας, τότε τα στοιχεία από το έντυπο επικοινωνίας μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε καταχωρίσει εκεί για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περίπτωση ερωτημάτων παρακολούθησης αποθηκεύονται από εμάς. Αυτά τα δεδομένα δεν παραχωρούνται από εμάς σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στο έντυπο επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή αυτή τη συγκατάθεση. Για να γίνει αυτό αρκεί να μας το γνωστοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που καταχωρίσατε στο έντυπο επικοινωνίας παραμένουν σε εμάς, έως ότου αιτηθείτε της διαγραφής τους ή παρέλθει ο σκοπός για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικοί νομικοί κανονισμοί – ιδιαίτερα οι περίοδοι διατήρησης – δεν επηρεάζονται.

5. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση

Google Analytics

Ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού, Google Analytics. Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies". Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μέσω αυτών. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα cookies για τη χρήση αυτού του ιστοτόπου μεταφέρονται κατά κανόνα σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και εκεί αποθηκεύονται.

Η αποθήκευση cookies της υπηρεσίας Google Analytics και η χρήση αυτών των εργαλείων ανάλυσης πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη ώστε να βελτιστοποιήσει την προσφορά στον ιστό όσο και τη διαφήμιση.

Ανωνυμοποίηση IP

Σε αυτό τον ιστότοπο έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Μέσω αυτής η διεύθυνση IP σας περικόπτεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πριν από τη μεταφορά στις ΗΠΑ. Μόνο σε περιπτώσεις εξαίρεσης μεταφέρεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί. Κατ' εντολή του διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση αυτού του ιστοτόπου από εσάς, για να δημιουργήσει αναφορές για τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και τη χρήση του διαδικτύου απέναντι στο διαχειριστή του ιστοτόπου. Η διεύθυνση IP που παρέχεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συσχετίζεται με άλλα δεδομένα από την Google.

Προσθήκη προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies με την αντίστοιχη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι σε αυτή την περίπτωση ενδ. να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου στο σύνολό τους. Μπορείτε επιπλέον να αποτρέψετε την καταγραφή των δεδομένων που προκύπτουν από τα cookies και από τη δική σας χρήση του ιστοτόπου (συμπ. της διεύθυνσης IP) στην Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που υπάρχει διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Αντίρρηση για τη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από την υπηρεσία Google Analytics, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Υπάρχει ένα cookie ρήτρας εξαίρεσης (opt-out) που αποτρέπει την καταγραφή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις αυτού του ιστοτόπου: Απενεργοποίηση Google Analytics..

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση δεδομένων χρήστη από την υπηρεσία Google Analytics μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Επεξεργασία έργου

Έχουμε συνάψει με την Google μια σύμβαση για την επεξεργασία έργου και υλοποιούμε πλήρως τις αυστηρές προδιαγραφές των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics.

Δημογραφικά στοιχεία στην υπηρεσία Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία "δημογραφικά στοιχεία" της Google Analytics. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν αναφορές που περιέχουν στοιχεία για την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα όσων επισκέπτονται τις ιστοσελίδες. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων της Google, καθώς και από τα δεδομένα επισκεπτών τρίτων παρόχων. Δεν είναι δυνατή η συσχέτιση αυτών των δεδομένων με κανένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις οθόνης στο λογαριασμό Google ή να απαγορεύσετε τη συλλογή των δεδομένων σας από την υπηρεσία Google Analytics όπως περιγράφεται στο σημείο "Αντίρρηση για τη συλλογή δεδομένων".

Webtrekk

Για τη στατιστική αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας και για τη βελτιστοποίηση των προσφορών μας χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες της Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Βερολίνο(www.webtrekk.com).

Στο πλαίσιο της χρήσης των ιστοσελίδων μας, συγκεντρώνονται και αξιολογούνται πληροφορίες που μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό συμβαίνει μέσω της τεχνολογίας των cookies και των αποκαλούμενων pixel που είναι ενσωματωμένα σε κάθε ιστοσελίδα. Για αυτόν το σκοπό συλλέγονται τα εξής δεδομένα: Αίτημα (όνομα αρχείου του αιτούμενου αρχείου), τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης, γλώσσα προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, εσωτερική ανάλυση του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, ανάλυση οθόνης, ενεργοποίηση JavaScript, Java on/off, Cookies on/off, βάθος χρώματος, διεύθυνση URL αναφοράς, διεύθυνση IP (συλλέγεται αποκλειστικά ανώνυμα και διαγράφεται αμέσως μετά από τη χρήση σας), ώρα πρόσβασης, κλικ.

Η απευθείας παραπομπή σε πρόσωπα αποκλείεται οποιαδήποτε στιγμή. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη δημιουργία ανωνύμων προφίλ χρήστη που σχηματίζουν τη βάση για τα στατιστικά στοιχεία Web. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με τις τεχνολογίες Webtrekk δεν χρησιμοποιούνται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του αναφερόμενου με σκοπό την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη αυτών των ιστοσελίδων και δεν συνδέονται ποτέ με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του φορέα του ψευδωνύμου. Σας ενδιαφέρουν τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς; Τότε επικοινωνήστε μαζί μας υποδεικνύοντας το μεμονωμένο και ανώνυμο Webtrekk-Cookie-ID, το οποίο μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω υπερσύνδεσμο στο φυλλομετρητή σας: δείτε εδώ το Webtrekk-Cookie-ID (EID) σας.

Μπορεί να διατυπωθεί αντίρρηση στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μέσω του Webtrekk οποιαδήποτε στιγμή μεμη αναδρομική ισχύ. Για αυτή την ενέργεια ανοίξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο. Μέσω της επιβεβαίωσης του συνδέσμου τοποθετείται στο φορέα δεδομένων ένα λεγόμενο cookie ρήτρας εξαίρεσης (opt-out). Αυτό το cookie έχει ισχύ 5 ετών. Προσέξτε ότι στην περίπτωση που διαγράψετε συνολικά τα cookies από τον υπολογιστή σας, θα διαγραφεί και αυτό το cookie ρήτρας εξαίρεσης (opt-out), δηλ. εάν επιθυμείτε μελλοντικά να διατυπώσετε αντίρρηση στην ανώνυμη συλλογή δεδομένων μέσω του Webtrekk, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εκ νέου cookie ρήτρας εξαίρεσης (opt-out). Το cookie ρήτρας εξαίρεσης (opt-out) λειτουργεί ανά πρόγραμμα περιήγησης και υπολογιστή. Στην περίπτωση που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας από το σπίτι και τη δουλειά ή μέσω διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης, πρέπει να ενεργοποιήσετε το cookie ρήτρας εξαίρεσης (opt-out) στους διάφορους υπολογιστές.

6. Προσθήκες και εργαλεία

Google Maps

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί μέσω ενός API την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Για τη χρήση των λειτουργιών του Google Maps είναι απαραίτητη η αποθήκευση της διεύθυνσης IP. Αυτές οι πληροφορίες κατά κανόνα μεταφέρονται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτής της σελίδας δεν επηρεάζει τη μεταφορά δεδομένων.

Η χρήση του Google Maps πραγματοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των online προσφορών μας και για την εύκολη εύρεση των τοποθεσιών που αναφέρονται από εμάς στον ιστότοπο. Πρόκειται για έννομο συμφέρον βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση δεδομένων χρηστών θα βρείτε στη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.