Σταθμοί φορτοεκφόρτωσης

Σταθμοί φορτοεκφόρτωσης - Για απόλυτη ασφάλεια

Οι σταθμοί φορτοεκφόρτωσης τοποθετούνται μπροστά από το υπόστεγο. Αυτό σημαίνει: το υπόστεγο είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμο ως τους εξωτερικούς τοίχους. Οι σταθμοί φορτοεκφόρτωσης Hörmann αποτελούν πάντα μια καλή λύση, όταν τα υπόστεγα δεν επιδέχονται την εγκατάσταση εσωτερικών ραμπών ή όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των φορτηγών κάτω από τις ράμπες.

Ένας ολοκληρωμένος σταθμός φορτοεκφόρτωσης αποτελείται από πλατφόρμα με υδραυλική ράμπα, επένδυση τοίχου και οροφής καθώς και άνοιγμα φόρτωσης με στεγανοποίηση πόρτας.

Σε συνδυασμό με θερμομονωμένες βιομηχανικές πόρτες Hörmann οι σταθμοί φορτοεκφόρτωσης ενδείκνυνται ειδικά για την φορτοεκφόρτωση θερμοευαίσθητων εμπορευμάτων.
Τα φορτηγά μπορούν να προσεγγίσουν τη ράμπα τόσο σε γωνία 90° όσο και πλαγίως σε οξεία γωνία. Οι σταθμοί φορτοεκφόρτωσης διατίθενται ως ξεχωριστές μονάδες ή ως εν σειρά συστήματα.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο διπλανό κατάλογο.